سنسور آلتراسونیک UGT528

Ultrasonic sensor UIT528 ifm

  • عملکرد خروجی معمولاً باز / به طور معمول بسته قابل برنامه ریزی است
  • تشخیص بدون تماس مستقل از رنگ، شفافیت یا ویژگی های سطح جسم
  • به ویژه طراحی صرفه جویی در فضا برای استفاده در جاهایی که فضا محدود است