سنسور آلتراسونیک UGT594

Ultrasonic sensor UIT594 ifm

  • به ویژه طراحی صرفه جویی در فضا برای استفاده در جاهایی که فضا محدود است
  • تشخیص بدون تماس مستقل از رنگ، شفافیت یا ویژگی های سطح جسم
  • تنظیم بصری محدوده تشخیص از طریق دکمه فشاری