سنسور القایی IM5173

Inductive sensor IM5173 ifm

محدوده حسی طولانی برای استفاده در انتقال
پنج موقعیت از چهره حسگر قابل انتخاب است

 

دسته بندی