سنسور جریان SA6014

Flow sensor SA6014 ifm

  • اندازه گیری جریان و دما به طور همزمان
  • بهینه شده برای آب، روغن و هوا
  • با دو خروجی آنالوگ مقیاس پذیر
  • اتصال فرآیند می تواند برای تراز بهینه چرخانده شود

دسته بندی