سنسور خازنی KT6300

Capacitive sensor KT6300 ifm

  • کار ارگونومیک با لمس نرم سنسور
  • تأخیر راه اندازی از تعویض ناخواسته جلوگیری می کند
  • وضعیت گیاه از طریق LED های RGB نشان داده شده است

 

دسته بندی