سنسور خازنی KT6301

Capacitive sensor KT6301 ifm

کار ارگونومیک با لمس نرم سنسور
تأخیر راه اندازی از تعویض ناخواسته جلوگیری می کند
وضعیت گیاه از طریق LED های RGB نشان داده شده است

 

دسته بندی