سنسور دما TD2863

Temperature transmitter TCC931 ifm

  • اطلاع رسانی فوری از انحرافات در دقت
  • تضمین کیفیت بهبود یافته در بین فواصل کالیبراسیون
  • طراحی قوی برای اندازه گیری های دائمی دقیق حتی در محیط های سخت
  • نظارت حسگر شفاف به لطف ثبت مقادیر تشخیصی
  • تابع شبیه سازی نصب را ساده می کند
دسته بندی