سنسور رطوبت روغن

Oil humidity sensor LDH100 ifm

  • نظارت مداوم بر وضعیت روغن ها
  • دو خروجی آنالوگ برای رطوبت و دما نسبی
  • نصب سریع از طریق اتصال فرآیند
دسته بندی