سنسور سرعت DD0203

Speed sensor DD0203 ifm

Evaluation unit for speed monitoring

واحد ارزیابی برای پایش سرعت
  • برای تشخیص فرکانس، سرعت و سرعت چرخش
  • نظارت قابل اعتماد سرعت یا کم سرعت
  • تنظیم آسان نقطه سوئیچ از طریق پتانسیومتر
  • LED های قابل مشاهده برای نمایش عملکرد، عملکرد، وضعیت سوئیچینگ و رهاسازی
  • به ویژه طراحی صرفه جویی در فضا
دسته بندی