سنسور سرعت DI5020

Inductive sensor DI5020 ifm

2 در 1: سنسور سرعت و ارزیابی در یک محفظه فشرده
تنظیم آسان نقطه سوئیچ از طریق پتانسیومتر
نظارت غیر تماسی قابل اعتماد سرعت چرخش با توجه به سرعت کم

 

دسته بندی