سنسور سرعت DI602A

Speed sensor DI602A ifm

Compact evaluation unit for speed monitoring

واحد ارزیابی فشرده برای نظارت بر سرعت
  • برای کاربرد در مناطق خطرناک
  • نظارت غیر تماسی قابل اعتماد سرعت چرخش با توجه به سرعت کم
  • 2 در 1: سنسور سرعت و ارزیابی در یک محفظه فشرده
  • تنظیم آسان نقطه سوئیچ از طریق دکمه آموزش
دسته بندی