سنسور سطح LR8300

level sensor LR8300 ifm

  • برای کنترل سطح قابل اعتماد در مخازن و کانتینرها
  • مناسب برای رسانه های مبتنی بر آب
  • سیستم مدولار متشکل از واحد ارزیابی و پروب
  • سازگاری با ارتفاعات مختلف ظرف از طریق کوتاه کردن پروب

 

 

دسته بندی