سنسور شیب و زاویه EC2019

Inclination sensor EC2019 ifm

  • تشخیص دقیق زوایای شیب
  • تکرارپذیری بالا
  • خروجی آنالوگ دقیق
  • مناسب برای استفاده در ماشین های متحرک