سنسور مغناطیسی MGT200

Magnetic sensor MGT200 ifm

  • محدوده حسی طولانی حتی از طریق فلزات غیرقابل مغناطیسی
  • نقطه سوئیچ پایدار و قابل تکرار در دما
  • رتبه حفاظتی بالا برای نیازهای صنعت غذا و نوشیدنی
  • محدوده دمای عملیاتی گسترده
  • مسکن تمام فلزی با درجه مواد غذایی

 

دسته بندی