سنسور مغناطیسی MQ2005

Magnetic sensor MQ2005 ifm

  • اعلان سایش قابل اطمینان در هنگام کاهش دامنه سنجش
  • نشان دادن درجه کثیفی برای نگهداری پیشگیرانه
  • ساعت های کاری یکپارچه و چرخه های سوئیچینگ برای نظارت بر طول عمر ابزارها
  • تنظیم سریع و ساده نقطه سوئیچ
  • بومی سازی سریع خطا به لطف عملکردهای تشخیصی گسترده
دسته بندی