سنسور نوری O8T205

Diffuse reflection sensor O8T205 ifm

  • مناسب برای استفاده در جاهایی که فضا محدود است
  • برای تشخیص موقعیت قابل اعتماد در فناوری تغذیه و جابجایی
  • تشخیص دقیق اجزای بسیار کوچک، بسیار مسطح یا بسیار بازتابنده
  • به لطف تنظیمات ثابت، فوراً آماده بهره برداری است
  • برد بسیار طولانی
دسته بندی