سنسور نوری OPD100

Profile sensor OPD100 ifm

  • کنترل کیفیت درون خطی برای اطمینان از مونتاژ صحیح قطعات
  • راه اندازی سریع بدون نرم افزار
  • اندازه گیری مستقل از فاصله برای تحمل بالا در موقعیت قرارگیری جسم
  • مصونیت در برابر نور خارجی – بدون نیاز به غربالگری یا روشنایی خارجی

 

دسته بندی