فلومتر SB9233

Flow meter with integrated backflow prevention and display SB9233 ifm

  • جریان سریع یا تغییرات دما بر اندازه گیری تأثیر نمی گذارد
  • دینامیک اندازه گیری بالا، نسخه های نوع را کاهش می دهد
  • بدون نیاز به طول لوله ورودی و خروجی
  • به طور خاص روی روغن برای نتایج اندازه گیری بهینه تنظیم شده است

 

دسته بندی